Algemene ledenvergadering

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
Het bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering
Deze vergadering wordt gehouden in de grote zaal van de Krooshof op donderdag 19 januari 2017, aanvang 20.00 uur.
1. Opening en mededelingen van het bestuur.
2. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 4 februari 2016.
3. Zaken naar aanleiding van de notulen.
4. Sociaal jaarverslag 2016 + evaluatie activiteiten 2016.
5. Verslag van de kascommissie bestaande uit:
Dhr. H. Abma
Dhr. J. Meijdam
Dhr. C. de Wildt reserve
6. Verkiezing van de kascommissie lid/leden:
Dhr. J. Meijdam aftredend en herkiesbaar
Dhr. C. de Wildt aftredend en herkiesbaar
Dhr. H. Abma aftredend en niet herkiesbaar
7. Presentatie financieel jaarverslag en goedkeuring daarvan.
Het financieel jaarverslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
8. Voorlopig activiteitenprogramma 2017.
21  April spelavond voor jong en oud
22  April 50+ avond
27  April Koningsdag met Aubade en o.a. Volleybal
4 Mei Dodenherdenking
Augustus/September Feestavond en Jaarmarkt
December Aanwezig zijn op de winterfair met diverse activiteiten
9. Bestuursverkiezingen
Aftredend en herkiesbaar: Pim Verweij
Aftredend en niet herkiesbaar: geen
10. Overige bespreekpunten:
Kleding bestuursleden
Oranje kappen, vervangen van kost ca. 2500 euro, is dit gewenst of moeten 
we stoppen met het aanbrengen van de kappen ?
Feestverlichting is een punt van discussie, willen we hier mee verder of niet ?
11. Rondvraag