Algemene ledenvergadering 2018

 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

 

Het bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op

donderdag 18 januari 2018 om 20.00 uur in De Krooshof.

 


Agenda:

 1. Opening en mededelingen van het bestuur
 2. Vaststellen agenda
 3. Notulen ledenvergadering van 10 oktober 2017 ( notulen inzien, stuur een mail naar: info@oranjeverenigingzijderveld.nl )
 4. Zaken naar aanleiding van de notulen
 5. Sociaal jaarverslag 2017 + evaluatie activiteiten 2017
 6. Verslag van de kascommissie bestaande uit:

  Dhr. J.C. Meijdam 

  Dhr. C.A. de Wildt

  Dhr. T. van Gelderen (reserve)

 1. Verkiezing van de kascommissie lid/leden:

  Dhr. C.A. de Wildt            aftredend en herkiesbaar

  Dhr. T. van Gelderen        aftredend en herkiesbaar

  Dhr. J.C. Meijdam            aftredend en niet herkiesbaar

 1. Presentatie financieel jaarverslag en goedkeuring daarvan.  Het financieel jaarverslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.
 1. Voorlopig activiteiten programma 2018

 - 10 februari 2018 sportieve activiteit in samenwerking met SVZ…

 - 27 april 2018 koningsdag

 - 4 mei 2018 dodenherdenking

 - Augustus/september feestweek "Zijderveld bekent kleur”

 1. Bestuursverkiezingen:

  Aantredend en verkiesbaar: Jan-Reint Vink in functie van voorzitter

  Aftredend en herkiesbaar: geen

  Aftredend en niet herkiesbaar: Allard Stuij

 1. Overige bespreekpunten:

- Kleding bestuursleden (?)

 1. Rondvraag
 2. Vaststellen volgende ledenvergadering en sluiting
 
 
 
 
Deze ledenvergadering is uitsluitend bedoeld voor de leden van de Oranjevereniging van Zijderveld