ALV 2019

 
 

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur nodigt haar leden uit tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering op donderdag 17 januari 2019 om 20.00 uur in de Krooshof.

Agenda:

1.     Opening en mededelingen

2.     Vaststellen agenda

3.     Notulen ledenvergadering 18-01-2018

4.     Sociaal jaarverslag 2018

5.     Presentatie financieel jaarverslag en goedkeuring daarvan.

Het financieel jaarverslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage

6.     Verslag van de kascommissie bestaande uit:

Dhr. C.A. de Wildt

Dhr. T. van Gelderen

Dhr. F. van Hoeven (reserve)

7.     Verkiezing van de kaskommissie:

Dhr. T. van Gelderen             aftredend en herkiesbaar

Dhr. F. van Hoeven                aftredend en herkiesbaar

Dhr. C.A. de Wildt                  aftredend en niet herkiesbaar

8.     Verhoging ledengeld / jeugdlidmaatschap

9.     Voorlopig activiteiten programma 2019

-         9 maart 2019 activiteit in samenwerking met SVZ en de Krooshof

-         27 april 2019 Koningsdag

-         4 mei 2019 dodenherdenking

-         7 september 2019 jaarmarkt onder voorbehoud

10.  Bestuursverkiezingen:

Aftredend: Paul den Besten, algemeen bestuurslid

Aantredend: Jan van Dijk, algemeen bestuurslid

Aftredend en niet herkiesbaar: Henk Brouwer , penningmeester

Aantredend en verkiesbaar: Lydia Kemkes, penningmeester

11.  Rondvraag

12.  Vaststellen volgende ledenvergadering en sluiting

 

Het bestuur van de Oranjevereniging wenst iedereen een gelukkig 2019!