Notulen 2012

Notulen Algemene Ledenvergadering, gehouden op 12 januari 2012 uur in de kleine zaal van " de Krooshof ".

 

 

  1. Opening en bestuursmededelingen:

De voorzitter wenst alle aanwezigen een gezond en gelukkig 2012. Er zijn 10 leden.

Kees van Dijk, Wim den Besten, Henk Brouwer, Jan Willen Kortlever, Ilse Kortenoever, Pieter van Hemert, Claudia Verkleij, Peter van de Giessen, Rika Verweij, Remco Pennink

Afwezig: Pim Verweij.

Overige afmeldingen: geen

 

  1. Vaststellen van de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering op donderdag 13 januari 2011. De notulen worden na het voorlezen door de voorzitter goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.  

 

  1. Zaken naar aanleiding  van de notulen:

Kees van Dijk: het is geen 31 september maar 31 augustus!! Deze wordt veranderd.

Notulen worden goedgekeurd en ondertekend.

 

  1. Sociaal jaarverslag 2011

Na het voorlezen van het sociaal jaarverslag van 2011 wordt deze goedgekeurd en ondertekend door de voorzitter en de secretaris.

 

     

  1. Verslag van de kascontrolecommissie.   

              Remko Pennink en Claudia Verkleij hebben de kascontrole uitgevoerd. De          

boekhouding wordt door beide goedgekeurd.

 

  1. Verkiezing van de kascommissie lid/leden:

Huidige kascommissie :    -  Dhr. R. Pennink (aftredend en niet herkiesbaar)

-  Mevr. C. Verkleij

                                         -  Dhr P van de Giessen

Nieuwe kascommissie:      -  Mevr. C. Verkleij

                                         -  Dhr P van de Giessen

                                                                              - Henk Brouwer(reserve)

 

  1. Goedkeuring van  het financiële jaarverslag 2011.

                Het financiële jaarverslag wordt officieel goedgekeurd.

Voorzitter bedankt Remko Pennink en Claudia Verkleij voor hun bewezen diensten. De nieuwe kascommissie voor 2012 worden Claudia Verkleij en Peter van de Giessen. Henk Brouwer wordt benoemd als nieuw lid voor de kascommissie, daarvoor onze dank.

Pieter van Hemert: vraag over kosten geld Krooshofstraat Cor licht dit verder toe we willen het tijdelijke geld van die straat inzichtelijk houden dit omdat het weer terug gestort dient te worden en het dan ook gelijk weer inzichtelijk is. Ook vraag over de dirigent die 150 euro kost. Het kost enorm veel geld en daar is de ov zich ook bewust van. Dit heeft te maken dat de dirigent betaald moet worden

Henk Brouwer: geld Leo van Meeteren. Is het vast gelegd dat…..? Hier gaan we mee verder.

Er is een factuur voor sponsor opgesteld voor een jaar.  Wikke vd Bout is jurist. Deze meneer kan misschien ons helpen met het opstellen van een contract met v. Meeteren over het stukje grond wat ze van ons gebruiken. Dit is geen huur overeenkomst maar meer afspraken maken met elkaar over de stand van zaken en de toekomst. Teus heeft hier ook zijn reactie op gegeven dat we geen huur overeenkomst willen en vrij willen en kunnen blijven beschikken over het terrein, wat op deze manier volgens zijn mening ook zo is. De ov zal dit verder uitzoeken bij de rechtswinkel.

 

  1. Evaluatie activiteiten 2011

We kunnen positief terugkijken op een goed jaar in 2011 de activiteiten zijn goed bezocht.

 

 

  1. Voorlopig Activiteitenprogramma 2012.

Woensdag 25 april: Film middag voor de kinderen.

Vrijdag 27 april: Spelavond

Zaterdag 28 april: Vissen

Maandag 30 april: Aubade,Familie pannenkoeken eten,Auto/fiets puzzeltocht,Playbackshow

                Vrijdag 4 mei:Dodenherdenking

Vrijdag 24 augustus: Ik hou van Zijderveld (spelavond)

Woensdag 29 augustus: Kindermiddag

Vrijdag 31 augustus: Hollandse avond

Zaterdag 1 september: Jaarmarkt/familiedag/BBQ

 

******* PAUZE *******

 

        10.   Bestuursverkiezingen.

                  Aftredend en herkiesbaar                               : Teus van Gelderen

                                                                                Cor de Wildt

                  Aftredend en niet herkiesbaar       : Miranda vd Brink

 

Cor en Teus hebben aangegeven zich voor 2 jaar volledig te geven voor de Oranjevereniging. Ze willen nog 1x de feestweek mee maken en dan willen ze er mee stoppen.

                De voorzitter bedankt Miranda voor haar inzet en overhandigt haar bloemen en een bon.

 

11.    Rondvraag:

 

Peter vd Giessen: hoe zit het met de bestuursleden? Er is nog weinig animo voor nieuwe aanwas. Mensen willen mee helpen maar niet in het bestuur. Er zijn veel vrijwilligers die voor bepaalde activiteiten ingezet worden

Kees van Dijk: idee om een activiteit te organiseren om het feest dorp 2013 aan te moedigen. Laat de      mensen warm maken voor deze week. Probeer iets…….bv. film laten draaien tijdens andere activiteiten in de Krooshof.

Claudia Verkleij: hoopt snel antwoord te hebben op de thema van de feestweek zodat ze verder kunnen met de voorbereidingen

Kees van Dijk: vroeg zich af of de ov met het idee kwam voor de feestweek. Nee dit is in overleg met de straathoofden gegaan.

Kees van Dijk: vind het boekje enorm sponsor gericht en dat je echt moet zoeken naar de activiteiten. De sponsoren vinden het belangrijk om met een advertentie te plaatsen. Idee om een kleiner blad te maken is geen optie omdat adverteerders graag met naam en advertentie erin willen.

Peter vd Giessen:

1.       idee om een nieuwsbrief te maken voor activiteiten te promoten. Zelfde als de krooshof! Misschien idee om 2 maandelijks een brief eruit te doen met de ontwikkelingen naar de activiteiten toe van 2012 en de feestweek.

2.       de Krooshof wil als uitgangspunt 2013 de deuren openen. Of ze hiermee iets kunnen doen met de feestweek. Hier wordt nog over verder vergaderd als er meer duidelijkheid is. Het idee is goed

3.       Peter bedankt de ov voor de fijne samenwerking.

Pieter van Hemert: Website zag er wat minder uit. Sommigen staan vet gedrukt en sommigen niet.

Jan Willem Kortlever: of de markt misschien toch in het dorp gehouden kan worden met de feestweek. De vorm van de markt is niet leuk en gezellig om de tent heen en in de laan en op het terrein van van Meeteren. We begrijpen dat het niet gezellig is.

FEESTWEEK……………………Er wordt behoorlijk gediscussieerd over de plaats van de feesttent tijden de feestweek hierover zijn de meningen behoorlijk verdeelt.

 

             De voorzitter dankt een ieder voor hun komst en inbreng en sluit om 22.15 uur de vergadering.

 

             De volgende ledenvergadering is op donderdag 17 januari 2013.

 

 

            

            

             Handtekening voorzitter                                   Handtekening secretaris

 

 

 

 

             J. Meijdam                                                         T van Gelderen